Mission & Vision

MISSION

Vi skapar en hållbar framtid för våra barn

 

VISION

Vi sätter standarden i branschen med siktet inställt på långsiktig hållbarhet genom engagemang, kompetens och flexibilitet.

Våra värdeord

Värdegrunden är en uppsättning av förhållningssätt, rättesnören eller ledstjärnor som talar om hur vi i organisationen ska förhålla oss till varandra och till uppdraget vi har. Värdegrunden bygger ofta på både värderingar och normer. Vi vill skapa en tydlig och gemensam värdegrund som genomsyrar hela vår organisation. Genom att verka enligt våra värderingar så tror vi att Hydac långsiktigt utvecklas positivt med trygga, motiverade och stimulerade medarbetare.

vårt bidrag till en hållbar framtid

Vi bidrar till en hållbar framtid genom ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Med våra produkter hjälper vi kunderna att minska klimatpåverkan och förbättra miljön. Vår verksamhet präglas av långsiktig lönsamhet. ständig utveckling och resurssnål produktion.

Miljöpolicy

HYDAC AB ska producera, distribuera samt sälja produkter och tjänster med strävan att ha minsta möjliga negativa påverkan på människor och miljö. HYDACs miljöförbättrande produkter ska hjälpa våra kunder med energieffektivisering och resursbesparingar.

Vi ska alla arbeta för att:

 • Våra produkter vidareutvecklas och används på ett sådant sätt att negativa effekter på miljön minimeras samt att destruktion av restprodukter förenklas.
 • Hjälpa våra kunder att minimera sin miljöpåverkan genom att erbjuda komponenter och tekniska lösningar som ökar den ekonomiska livslängden hos maskiner och oljor samt minskar energikonsumtionen.
 • Effektivisera och optimera vår användning av energi och alla typer av förbrukningsmaterial.
 • Minimera mängden avfall och källsortera det som är möjligt samt destruera miljöfarliga produkter på föreskrivet sätt.
 • Med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder alltid minst uppfylla gällande miljölagstiftning.

Kvalitetspolicy

Kunden ska stå i centrum för vår verksamhet i HYDAC AB. Vi skapar kundvärde genom vårt produkt-sortiment, vår servicegrad och vår kompetens. Vi utvecklar, anpassar och förbättrar våra produkter och tjänster med hjälp av vårt integrerade ledningssystem och fokus på ständiga förbättringar.

 • Vi ska överträffa våra kunders förväntningar genom flexibilitet, kompetens och förståelse för kundens behov.
 • Vårt kvalitetsarbete bygger på alla medarbetares kompetens, ansvar och engagemang. Vi är lagspelare och förstår vikten av nära samarbete, både internt och externt.
 • Vi har ambitiösa kvalitetsmål och ställer höga krav på oss själva, våra samarbetspartners och leverantörer.
 • Vår verksamhet ska kännetecknas av kvalitet i alla led. Det ska vara ”lätt att göra rätt” och varje medarbetare ska ges förutsättningar att göra rätt från början.
 • Vårt arbetssätt ska bygga på en kultur av ständiga förbättringar, där alla medarbetares aktiva deltagande utgör grunden i vårt kvalitetsarbete.

 

Arbetsmiljöpolicy

HYDAC ska ha en god psykisk och fysisk arbetsmiljö där säkerhet och trivsel är ledord i vår verksamhet. Vi ska arbeta aktivt och systematiskt för att förebygga skada och ohälsa hos våra medarbetare. HYDAC ska vara en arbetsplats där vi visar respekt för och tillit till den enskilde individen.

 • Det är alla medarbetares skyldighet att verka för högsta säkerhet och bästa möjliga arbetsmiljö.
 • Alla skall kunna känna trygghet på sin arbetsplats. Vi skall visa respekt för varandras olikheter och förebygga all typ av mobbning, kränkningar och utanförskap.
 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall vara en integrerad del av det övergripande lednings-systemet. Riskbedömningar är ett viktigt verktyg i syfte att förebygga skador och ohälsa.
 • Arbetsmiljöarbetet ska hålla en hög nivå som minst uppfyller gällande lagar och föreskrifter.
 • Vårt arbetsmiljöarbete ska bygga på en kultur av ständiga förbättringar, där vi aktivt ska arbeta för att utveckla en arbetsmiljö som är attraktiv för anställda och arbetssökande.

Vår strategi

Vår strategiska plattform är sammanfattad i det vi benämner Vårt Strategihus.  Modellen beskriver hur vår strategi är uppbyggd - från mission och vision till strategier och initiativ. Våra strategier och initiativ påverkas kontinuerligt av vad som sker i omvärlden och inom företaget och måste i vissa fall anpassas därefter. Det som däremot är fast från år till år är det vi kallar för fundamentet i huset, dvs engagerade medarbetare, våra värderingar och ledarskap i världsklass. Dessa delar är icke förhandlingsbara grundbultar i hur vi driver vår verksamhet.

Vår tankemodell Good to Great guidar oss när vi förädlar företaget till att alltid sträva efter att bli bättre i allt vad vi gör. En av grundpelarna är förstås också vår ägarform, vilken gör oss unika och trovärdigt långsiktiga eftersom vi är ett familjeägt företag.

Förstaklass service

 

För oss är förstklassig service att leverera produkter, service och system med högsta kvalitet i rätt tid. Att vi sedan måste förstå våra kunders förväntningar och behov är en självklarhet.

 

Innovativa produkter

Våra nya innovativa produkter skapar kvantifierade mervärden för våra kunder. Vårt breda produktprogram och servicetjänster i kombination med vår produktion av system i Sverige gör att kunderna kan få klimatsmarta leveranser från ett ställe.

Ständiga förbättringar

Vi älskar avvikelser för det ger oss en möjlighet att tillsammans med alla våra intressenter utveckla goda relationer och ständigt förbättra det vi gör. En förändringskultur med fokus på ökad hållbarhet driver oss framåt.

 

 

Hållbart tänk

Ökad livslängd, produktivitet och energieffektivitet med våra produkter som är anpassade för en digital och uppkopplad vardag. Vårt ledarskap och arbetsrutiner följer dagens krav, direktiv och lagar som gäller affärsverksamhet, hållbar miljö och socialt ansvar.

Motiverade medarbetare

Våra medarbetare är delaktiga att sätta motiverande mål, agera i vår företagskultur samt förstå vår övergripande strategi. För att ständigt förbättras utvecklar vi vår personal och attraherar nya medarbetare i alla led.

Här finns vi